ARCHIVED 2010-2011 Undergraduate Catalog 
    
    Nov 17, 2018  
ARCHIVED 2010-2011 Undergraduate Catalog [ARCHIVED CATALOG]

Course Information


 

Dance

   •  DA 253 - Social/Ballroom Dance
   •  DA 255 - Tap
   •  DA 257 - Dance Performance
   •  DA 258 - Dance Techniques
   •  DA 259 - Dance Appreciation
   •  DA 260 - Anatomy for Dance
   •  DA 261 - Ballet I
   •  DA 262 - Modern I
   •  DA 263 - Musical Theatre Styles
   •  DA 264 - Jazz
   •  DA 301 - Dance Choreography
   •  DA 302 - Choreography Production
   •  DA 303 - Ballet II
   •  DA 304 - Modern II
   •  DA 305 - Jazz II
   •  DA 306 - Tap II
   •  DA 307 - Teaching Methods for Dance